Province   Teacher
Presence
Facility Cleanliness AEO Visits Non Teacher
Presence
SA(K) SA(1-5) SA(1-12) Retention(K) Retention(1-5)
ATTOCK    95% 99.6% 95.8% 79.6% 93.1% 95.2% 93.2% 93.1% 99.2% 98%
BAHAWALNAGAR    94.3% 98.1% 87.7% 88.8% 92.1% 91.1% 91.4% 91.9% 99.1% 97.5%
BAHAWALPUR    94.7% 98% 90.8% 88.1% 92.9% 91.7% 91.3% 91.3% 99.4% 98.3%
BHAKKAR    96% 99.9% 94.8% 89.9% 93.1% 92.3% 91.5% 91.5% 99.2% 98.7%
CHAKWAL    95.3% 99.5% 91% 75.7% 94.3% 96.6% 95.3% 94.2% 99.7% 99.4%
CHINIOT    95.4% 99.7% 91.3% 88.8% 97.7% 93.2% 93.4% 93.6% 99.5% 98.2%
D.G. KHAN    95.4% 98.6% 89.1% 90.6% 95.2% 89.3% 88% 88.5% 98.3% 97.2%
FAISALABAD    95.5% 99% 92.8% 76.3% 94.3% 94.2% 93.3% 93.4% 99.8% 99.2%
GUJRANWALA    94.5% 99.7% 92.9% 82% 94.4% 93.6% 92.9% 92.7% 98.9% 97.3%
GUJRAT    95.1% 99.8% 90.6% 77.8% 95.2% 95.5% 93.7% 93.6% 99.8% 99.6%
HAFIZABAD    95.4% 99% 93.5% 89.1% 97.4% 96.7% 95.5% 95.3% 98.9% 98.6%
JHANG    94.6% 97.9% 91.7% 87.8% 94.4% 95.3% 93.8% 93.7% 99.3% 98.5%
JHELUM    95.4% 99.9% 92.6% 79.3% 96.2% 96.2% 93.9% 94.2% 98.6% 98.2%
KASUR    96.2% 100% 95.8% 87.1% 95% 97.2% 95.4% 95.2% 100% 99.9%
KHANEWAL    94.5% 99.9% 93.6% 82.5% 93.2% 93% 93.5% 93.6% 99.6% 97.5%
KHUSHAB    95.5% 99.8% 92.4% 85.6% 94.8% 95.6% 92.9% 93% 99.1% 98.5%
LAHORE    93.6% 99.9% 92% 68.1% 91.4% 92.6% 91.5% 90.9% 98.4% 96.9%
LAYYAH    95.3% 99.2% 91.6% 89.4% 93.7% 93.7% 91.2% 91.1% 99.6% 99%
LODHRAN    94.9% 99.8% 91.1% 85.2% 94.6% 92.7% 91.9% 91.5% 99.6% 98.5%
MANDI BAHA UD DIN    95.3% 99.6% 95.5% 77.4% 94.8% 95.4% 93.9% 93.9% 99.2% 98.9%
MIANWALI    94.2% 99.6% 91.2% 87.8% 92.9% 93.6% 92.1% 92.3% 99.5% 99.2%
MULTAN    94.9% 99.7% 94.5% 84.3% 94.5% 93.4% 92.4% 92.5% 99.2% 97.9%
MUZAFFARGARH    96.4% 99.1% 93% 92% 94.6% 94.7% 93.4% 92.8% 90.9% 89.6%
NANKANA SAHIB    95% 99.5% 86.9% 87.9% 92.9% 94.9% 93.7% 92.3% 98.7% 97.9%
NAROWAL    93.8% 99% 92.3% 83.6% 93.3% 91.4% 91% 90.6% 99.3% 98.9%
OKARA    95.9% 98.6% 96.4% 85.9% 96.3% 97% 94.9% 95% 99.6% 99.8%
PAKPATTAN    95.5% 98% 91.3% 88.4% 91.8% 93.4% 93.3% 93.4% 99.5% 93.6%
RAHIMYAR KHAN    94.1% 98.9% 91.1% 90.4% 92.6% 91.2% 90.2% 90.3% 98.8% 97.7%
RAJANPUR    93.3% 98.9% 94% 93.2% 90.1% 89.9% 88.7% 88.2% 98.3% 98.2%
RAWALPINDI    93.3% 97.6% 91.3% 75.7% 92% 93.1% 91.7% 91.7% 98.6% 97.8%
SAHIWAL    95.3% 97.8% 93.1% 80.7% 95.4% 94.6% 93.8% 94% 99.3% 97.3%
SARGODHA    94.7% 99.9% 94.5% 82.3% 94% 93.4% 91.9% 91.8% 99.5% 98.6%
SHEIKHUPURA    94.8% 99.6% 92.6% 85.2% 93.8% 96.3% 93.5% 92.3% 99.4% 98.8%
SIALKOT    95.2% 99.7% 91.9% 83.9% 95.4% 96.2% 93.5% 93.1% 99.1% 98.7%
T.T.SINGH    95.4% 95.8% 89.6% 81.9% 97% 94.9% 93.1% 93% 99.7% 99.4%
VEHARI    94.2% 100% 92.4% 87% 94.1% 93.9% 92.5% 92.6% 99.5% 97%