Province   Teacher
Presence
Facility Cleanliness AEO Visits Non Teacher
Presence
SA(K) SA(1-5) SA(1-12) Retention(K) Retention(1-5)
ATTOCK    94.9% 99.7% 96% 74.7% 93.5% 92.5% 94.1% 93.7% 98.9% 98.2%
BAHAWALNAGAR    94.2% 98.1% 89.6% 88.8% 91.9% 93.2% 94.7% 94.9% 98.5% 96.8%
BAHAWALPUR    94.4% 98.8% 91.8% 91.6% 92% 96.4% 96.1% 96.1% 98.9% 97.8%
BHAKKAR    96% 100% 94.6% 91.8% 92.8% 92% 93.8% 94% 99% 98.6%
CHAKWAL    95.2% 99.8% 93.8% 75.3% 93.8% 96.2% 95.3% 95% 99.7% 99.4%
CHINIOT    96.4% 99.8% 91% 90.4% 97.4% 94.6% 95.2% 95.3% 99.4% 98%
D.G. KHAN    95.5% 99.6% 92.6% 87.6% 96.6% 92.1% 92.1% 92.5% 97.4% 96.3%
FAISALABAD    95.3% 99.9% 94.4% 79.1% 95.5% 94.2% 94.5% 94.6% 99.6% 99.2%
GUJRANWALA    94.8% 99.7% 93.2% 80.1% 93.6% 93.7% 94% 93.9% 97.9% 97.5%
GUJRAT    95.5% 99.8% 92.4% 79.7% 95.2% 94.9% 94.6% 94.6% 99.8% 99.7%
HAFIZABAD    95.4% 99.6% 93.8% 93.2% 98% 96.7% 96.9% 96.3% 99% 98.4%
JHANG    93.6% 97.8% 91% 91% 92.8% 93.7% 94.4% 94.7% 99.1% 98.6%
JHELUM    96% 100% 93.3% 78.4% 97.9% 96.1% 94.7% 94.9% 98.5% 97.8%
KASUR    95.7% 99.9% 95.5% 88.1% 94.4% 95.2% 94.6% 94.5% 100% 100%
KHANEWAL    95% 99.9% 92.4% 82.9% 94.5% 92.9% 95.4% 95.4% 98.9% 97.3%
KHUSHAB    95.3% 99.9% 91.2% 85.4% 94% 93.1% 93.3% 93.5% 98.4% 98.2%
LAHORE    94.7% 99.9% 96% 67.1% 93.1% 93.6% 94.2% 93.2% 100.5% 98%
LAYYAH    95.2% 99.3% 92.9% 90.1% 94.9% 94.7% 94.3% 94.2% 99.5% 99.1%
LODHRAN    95.2% 99.8% 95.8% 89% 91.8% 94.8% 94.4% 94.1% 99.4% 98.3%
MANDI BAHA UD DIN    95.6% 99.9% 96% 77.2% 95.9% 95.6% 95.1% 94.9% 99.1% 98.8%
MIANWALI    95% 99.7% 90.6% 89.4% 92.1% 94.2% 94% 94.3% 99.6% 99.2%
MULTAN    95.5% 99.8% 92.1% 81.9% 94.3% 92.4% 92.7% 93.1% 99% 97.6%
MUZAFFARGARH    95.4% 99.1% 90.9% 95.3% 95.5% 94% 94.2% 94.1% 90.5% 89.7%
NANKANA SAHIB    95.9% 99.9% 97.1% 86.7% 94.2% 94.6% 95.5% 94.5% 97.9% 97.3%
NAROWAL    93.5% 98.9% 91.2% 90.6% 91.8% 91.6% 93.2% 92.6% 98.5% 98.4%
OKARA    96.5% 98.8% 94.4% 85.4% 96.7% 95.6% 95.4% 95.6% 99.7% 99.9%
PAKPATTAN    95.7% 98.4% 93.1% 95.2% 89.2% 93.1% 95.4% 95.4% 98.8% 92.1%
RAHIMYAR KHAN    93.2% 98.9% 90.3% 92.9% 91.9% 93.2% 94.6% 94.2% 98.2% 97%
RAJANPUR    95.8% 99.1% 94.9% 92.7% 91.1% 92.8% 93.2% 93.4% 97.7% 97.7%
RAWALPINDI    94.6% 99.1% 92.6% 75.4% 93.2% 91.7% 92.1% 92.2% 98.1% 97.4%
SAHIWAL    95.3% 97.6% 94.3% 80.3% 94.4% 94.2% 95.6% 95.4% 98.9% 96.9%
SARGODHA    95.1% 99.8% 98.5% 79.9% 94.4% 95.9% 95.4% 94.8% 99.3% 98.4%
SHEIKHUPURA    95.5% 99.8% 94.1% 89.5% 92.1% 93.7% 94.1% 93.3% 99.6% 100.6%
SIALKOT    96.3% 99.8% 96.3% 84% 97.1% 95.8% 95.4% 95% 99% 98.7%
T.T.SINGH    95.8% 95.4% 89.5% 87.7% 93.9% 94.6% 94.8% 94.5% 99.2% 99.3%
VEHARI    95.8% 100% 98.4% 87.4% 95.2% 95.8% 95.9% 95.9% 99% 97%