Province   Teacher
Presence
Facility Cleanliness AEO Visits Non Teacher
Presence
SA(K) SA(1-5) SA(1-12) Retention(K) Retention(1-5)
ATTOCK    94.8% 99.7% 97.1% 78.5% 93.6% % % % % %
BAHAWALNAGAR    94.1% 98.1% 87% 89.1% 92.3% % % % % %
BAHAWALPUR    94.8% 98.3% 90.6% 89.9% 92.8% % % % % %
BHAKKAR    95.9% 99.9% 94.6% 90.2% 93.3% % % % % %
CHAKWAL    95.6% 99.7% 89.4% 76% 94.5% % % % % %
CHINIOT    96% 99.7% 90.7% 88.8% 96.9% % % % % %
D.G. KHAN    95.3% 98.7% 89.5% 89.3% 96.4% % % % % %
FAISALABAD    95.6% 99.2% 92.8% 76.3% 94.3% % % % % %
GUJRANWALA    94.6% 99.7% 91.8% 82.2% 93.2% % % % % %
GUJRAT    94.8% 99.9% 90.8% 78.1% 95.7% % % % % %
HAFIZABAD    93.5% 98.8% 91.1% 91.5% 95.8% % % % % %
JHANG    94.6% 97.9% 89.1% 89% 93.7% % % % % %
JHELUM    95.8% 99.8% 90.3% 80.3% 96.9% % % % % %
KASUR    97% 100% 99.1% 89.8% 95.7% % % % % %
KHANEWAL    94.4% 99.9% 91.1% 82.8% 94.3% % % % % %
KHUSHAB    96.3% 99.9% 90.6% 86.2% 94.4% % % % % %
LAHORE    94.6% 99.9% 95.3% 70% 92.3% % % % % %
LAYYAH    95.5% 99.3% 91.2% 89.8% 92.4% % % % % %
LODHRAN    95.6% 99.9% 94.2% 88.4% 93.1% % % % % %
MANDI BAHA UD DIN    95.2% 99.7% 95.1% 77.8% 95.2% % % % % %
MIANWALI    94.8% 99.5% 88.1% 88.2% 93.1% % % % % %
MULTAN    95.6% 99.9% 95.6% 84.4% 93.8% % % % % %
MUZAFFARGARH    96.2% 99.2% 90.8% 93.2% 95% % % % % %
NANKANA SAHIB    95.7% 99.7% 93.3% 87.7% 94.6% % % % % %
NAROWAL    94.9% 98.8% 90.5% 87.5% 95.5% % % % % %
OKARA    96.2% 98.8% 95.7% 86.5% 96.6% % % % % %
PAKPATTAN    95.6% 97.9% 90.2% 89.9% 90.3% % % % % %
RAHIMYAR KHAN    93.5% 98.8% 88.6% 91.2% 91% % % % % %
RAJANPUR    93.3% 98.8% 88.9% 94.6% 93.3% % % % % %
RAWALPINDI    93.5% 98% 90.3% 76.8% 92.2% % % % % %
SAHIWAL    95.6% 97.8% 93.6% 82.1% 95.1% % % % % %
SARGODHA    95% 99.8% 95.6% 82.2% 93.4% % % % % %
SHEIKHUPURA    95.4% 99.6% 92.4% 88% 94.8% % % % % %
SIALKOT    95.6% 99.8% 92.9% 83.9% 95.6% % % % % %
T.T.SINGH    95.5% 95.2% 88.1% 83.4% 95.8% % % % % %
VEHARI    95.9% 100% 99.1% 87.6% 95.1% % % % % %